Regulamin

Regulamin korzystania z usług agencji wirtualnej enpmedia

§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem a także Zleceniobiorcą usług jest firma enpmedia – Katerina Nykowska, adres: Mpoumpoulinas 16, 8010 Paphos Paphos, Cypr (UE).
 2. Znak firmowy Agencja wirtualna enpmedia jest wyłączną własnością firmy.

3 Agencja wirtualna enpmedia umożliwia wykonywanie usług zawartych w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej www.enpmedia.pl oraz w oferowanych cennikach.

  1. Agencja wirtualna enpmedia zastrzega sobie prawo do publikacji w celach marketingowych na swojej stronie internetowej www.enpmedia.pl oraz serwisach społecznościowych zaprojektowanych i wykonanych prac bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy.
  2. Oferta produktów oraz usług dostępna jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Zleceniodawcą.
  3. Agencja wirtualna enpmedia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
  4. Korzystanie z usług agencji wirtualnej enpmedia oznacza pełna akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych.

§ 2. Prawa autorskie

Agencja wirtualna enpmedia oświadcza, że do momentu przeniesienia praw autorskich do projektów graficznych wykonanych przez agencję wirtualną enpmedia na rzecz Zamawiającego, projekty graficzne są własnością agencji wirtualnej enpmedia i są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, powielanie, udostępnianie osobom trzecim jest zagrożone odpowiedzialnością karną. Przeniesienie praw autorskich do projektów graficznych odbywa się zgodnie z art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wymaga odrębnych ustaleń.

  §3. Polityka prywatności, pliki cookie.
  Informujemy, że w związku z udostępnianiem treści strony internetowej www.enpmedia.pl oraz przyjmowaniem danych w zamówieniach stosujemy tzw. technikę cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym. §2.Technika cookies jest stosowana w celu poprawy jakości działania agencji wirtualnej enpmedia, a w szczególności:
 • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści;
 • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem strony bądź treści zamówień;
 • dostarczania użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych.

 

  § 4. Ochrona danych osobowych:
 1. Zleceniodawca składając zamówienie jednoznacznie wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w treści zamówienia dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.
 2. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Zleceniodawcę są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem cypryjskim.
  §5. Kalkulacje
 1. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.
 2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, orientacyjny termin realizacji oraz koszt projektu.
 3. Jeżeli zamawiający nie dostarczy plików graficznych niezbędnych do wykonania zlecenia, pliki przygotuje Dział Graficzny Agencji wirtualnej enpmedia na koszt Zamawiającego.
 4. Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania i czasu pracy potrzebnego do jego wykonania.
 5. Podane w kalkulacji ceny są cenami brutto.
 6. Kalkulacja jest ważna 30 dni od daty przesłania przez agencję wirtualną enpmedia.

§ 6. Zasady przyjmowania zleceń.

 1. Zlecenie złożone przez Zleceniodawcę musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia lub wypełnionego formularza online na stronie enpmedia.pl.
 2. Zlecenia przyjmowane są drogą mailową lub poprzez sklep online oraz formularz na stronie enpmedia.pl.
 3. Zlecenia realizowane po akceptacji przez Zleceniodawcę kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz formy jego wykonania, warunków płatności oraz terminu, które ustala agencja wirtualna enpmedia
  § 7. Zasady akceptacji projektów

Zlecenie wykonane przez agencję enpmedia na rzecz Zleceniodawcy uważa się za zaakceptowane i odebrane, jeżeli Zleceniodawca nie zgłosi żadnych uwag odnośnie realizacji w ciągu 3 dni od daty przekazania Zlecenia przez agencję enpmedia.

  §8 Cena
 1. Cena wykonania projektu nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi natomiast koszt zaangażowania specjalistycznej wiedzy, sprzętu i oprogramowania.
 2. Aby Zleceniodawca mógł korzystać z projektu na poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów.
  § 9. Rezygnacja z usług
 1. Rezygnacja z usług Agencji wirtualnej enpmedia powinna być złożona przez Zleceniodawcę w formie pisemnej.
 2. W sytuacji, gdy Zleceniodawca dokona rezygnacji z usług agencji wirtualnej enpmedia po akceptacji projektu ale przed przekazaniem zamówienia do realizacji, w takim przypadku Zleceniodawca obciążany jest kosztami w wysokości 100% kosztów projektów zawartych w zaakceptowanej przez siebie ofercie cenowej w podpisanym formularzu zamówienia, sklepie internetowym enpmedia.pl lub potwierdzeniu mailowym.
 3. Przekazanie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu maila z otrzymaniem przekazania zlecenia do realizacji, a w przypadku zamówień opłacanych w formie przedpłaty – po zaksięgowaniu kwoty na koncie.
 4. Po przekazaniu zamówienia do realizacji nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia.
 5. Po zrealizowanym zamówieniu zostanie wystawiona faktura elektroniczna.
 6. W przypadku zleceń, które nie zostaną odebrane przez Zamawiającego w okresie 14 dni roboczych od daty ich wykonania, Zleceniodawca wystawi fakturę, którą wyśle na adres Zamawiającego (poczta e-mail lub poczta tradycyjna).
  § 10. Płatności
 1. Płatność za wykonane usługi następuje na podstawie wystawionej faktury VAT lub poprzez dokonanie zakupu w sklepie internetowym enpmedia.pl i może odbyć się w następujący sposób:
 • płatność przelewem bankowym na konto firmowe
 • płatność gotówką
 • płatności online /płatności kartą płatniczą
 • Paypal
 • Revolut
   2. Jeśli Zleceniodawca zgodzi się na odroczona płatność termin zapłaty wynosi standardowo 7 dni o ile nie stanowi inaczej odrębna umowa/ zlecenie podpisane przez obydwie strony.

3. Zleceniodawca zgadza się na wystawienie faktury bez jego podpisu, o wartości 100% zaakceptowanej ceny zlecenia.

  §11. Warunki zgłoszenia reklamacji

Agencja wirtualna enpmedia przyjmuje reklamacje towaru lub usług na ogólnych zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego, zarówno dotyczące jakości i ilości reklamowanego towaru, jak również terminów rozpatrywania reklamacji z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

 1. Reklamację może złożyć każdy Zleceniodawca, który zrealizował zamówienie.
 2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres kontakt@enpmedia.pl.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności, datę wystąpienia usterki – miejsce / lokalizację – opis usterki – zdjęcia poglądowe/zrzuty ekranu
 4. Niekompletne zgłoszenie reklamacyjne może wydłużyć czas rozpatrzenia reklamacji.
 5. Każda reklamacja zgłoszona przez Zleceniodawcę i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
 6. Terminy zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 3 dni od odbioru zamówienia (nie dotyczy wad ukrytych).
 7. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni, a w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w terminie 14 dni – od daty ich złożenia..
 9. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane licząc od kolejnego dnia roboczego.
 10. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji.
 11. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie dodatkowo płatnych wzorów kolorystycznych pisemnie zaakceptowanych przez Zleceniodawce i przyjętych do druku.
 12. We wszystkich metodach drukowania – reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Zleceniodawce wzorca kolorystycznego. To samo odnosi się do porównania odbitek próbnych z drukiem nakładu.
 13. Agencja wirtualna enpmedia nie rozpatruje reklamacji związanych z błędami merytorycznymi np. literówka, po akceptacji przez Zamawiającego projektów graficznych.
 14. Agencja wirtualna enpmedia nie rozpatruje reklamacji jeżeli zmiany do projektu zostały wniesione przez Zleceniodawcę po akceptacji projektu graficznego, a Zamawiający nie uzyskał pisemne zapewnienie o możliwości wprowadzanie zmian ze strony swojego opiekuna.
  §12. Zakres odpowiedzialności
 1. Agencja wirtualna enpmedia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z działania czynników niezależnych od Agencji wirtualnej enpmedia: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Agencja wirtualna enpmedia zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić Zleceniodawcę.
 2. Agencja wirtualna enpmedia nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zleceniu. Właściciel Agencji wirtualnej enpmedia zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, zniesławiające, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub naruszające obowiązujące prawodawstwo.
 3. Agencja wirtualna enpmedia ponad to nie ponosi odpowiedzialności za:
 • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję wirtualną enpmedia;
 • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję wirtualną enpmedia;
 • wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe np. literówki;
 • opóźnienia w terminie realizacji wynikające z opóźnienia dostarczenia poprawnych danych przez klienta
 • Agencja wirtualna enpmedia nie odpowiada za szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich do materiału przyjętego do realizacji zlecenia.
 1. Odpowiedzialność Agencji wirtualnej enpmedia z tytułu nieprawidłowego lub wadliwego wykonania usługi ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Zleceniodawcę i nie może przekroczyć wynagrodzenia Agencji z tytułu wykonania danej usługi.
  § 13. Postanowienia i uwagi końcowe
 1. Złożenie zamówienia w agencji wirtualnej enpmedia oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cypryjskiego.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby enpmedia.
 4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
 5. Agencja wirtualna enpmedia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.enpmedia.pl.