Podpisz umowę online

Umowa na realizację strony internetowej

ZŁÓŻ PODPIS ELEKTRONICZNY NA DOLE STRONY

Treść zawieranej umowy:

§1 Postanowienia ogólne

1. Wykonawca zobowiązuje się stworzyć stronę internetową dla Zamawiającego.
2. Stworzona strona internetowa ma służyć Zamawiającemu jako forma promocji jego produktów/usług/działalności w internecie.
3. Wykonawca może dodać stronę wykonaną dla Zamawiającego do swojego portfolio.
3. Zamawiający może dowolnie modyfikować treści na stronie internetowej po jej stworzeniu.

§2 Realizacja strony internetowej

1. Usługa stworzenia strony internetowej zawiera:

  • Zainstalowanie i konfigurację WordPress, a w przypadku sklepów internetowych także WooCommerce.
  • Stworzenie estetycznej i responsywnej strony odpowiadającej najnowszym trendom i umieszczenie jej na serwerze Zamawiającego lub Wykonawcy (roczny koszt serwera po upływie roku od realizacji wynosi 149 PLN brutto)
  • Stworzenie 1 podstrony w przypadku strony one page, lub do 5 podstron w przypadku stron standardowych/sklepu online do 5 podstron i wprowadzenie pierwszych 10 produktów i podłączenie płatności internetowych
  • Umieszczenie informacji na stronach (do 15 stron A4 tekstu, przy założeniu, że 1 strona liczy 1800 znaków ze spacjami i/lub do 15 plików multimedialnych (np. zdjęć w formacie .jpeg, .jpg, .png, itp.);
  • Umieszczenie logo oraz ikony favicon na stronie
  • Wybranie/dostosowanie czcionki
  • Responsywność strony internetowej (strona wyświetla się poprawnie na komputerze, tablecie i telefonie)
  • Integracja map Google, linków do stron mediów społecznościowych (maksymalnie 5)
  • Formularz kontaktowy (np. imię, nazwa firmy, numer telefonu, e – mail, temat, treść wiadomości, itp.)

2. Strona internetowa zostanie stworzona w przeciągu 10 dni roboczych przez Zamawiającego, pod warunkiem dokonania zapłaty i przekazania materiałów do wykorzystania na stronie.

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o stworzeniu strony internetowej drogą mailową.

4. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych może zgłosić uwagi i zlecić poprawki gotowej strony internetowej. Należy przesłać je w jednym pliku na adres mailowy kontakt@enpmedia.pl

Lista poprawek i uwag nie uwzględnia dodania nowych treści na stronę. W przypadku braku takiego zgłoszenia, projekt uznaje się za zaakceptowany.

5. Wykonawca wprowadzi zmiany na stronie internetowej według wytycznych Zamawiającego w przeciągu 10 dni roboczych.

§3 Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą w celu stworzenia strony internetowej.

2. Zamawiający zobowiązuje się do przesłania treści do umieszczenia na stronie internetowej na adres kontakt@enpmedia.pl

4. Po realizacji strony Zamawiający doda swoją opinię na temat efektów współpracy pod adresem wskazanym w osobnym mailu.

§4 Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane dostępowe oraz instrukcję obsługi strony internetowej po umieszczeniu jej na docelowej domenie.

2. Wykonawca opublikuje gotową stronę na docelowej domenie oraz, w stosownych przypadkach, przekieruje istniejącą domenę na odpowiednie serwery.

3. Wykonawca założy skrzynki e-mail w domenie przypisanej do strony internetowej (maksymalnie 25 adresów).

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności w trakcie i po zakończeniou współpracy. Wszelkie informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy są uznawane za poufne. Wykonawca nie przekazuje żadnych informacji jakimkolwiek innym podmiotom ani osobom trzecim.

§5 Postanowienia końcowe

1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być wprowadzone w formie aneksu na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Umowa sporządzona jest w wersji online.

4. Wpisanie imienia i nazwiska w poniższym formularzu jest jednoznaczne ze złożeniem podpisu cyfrowego, który jest prawnie wiążący tak samo jak podpis odręczny.

 

Podpisz umowę tutaj:

Rodzaj strony

7 + 7 =