Podpisz umowę online

Umowa o prowadzenie fanpage

ZŁÓŻ PODPIS ELEKTRONICZNY NA DOLE STRONY

3Treść zawieranej umowy:

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1.1. Prowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego profilu firmowego na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram, zwanymi dalej jako „Fanpage”.

W skład administracji profilu wchodzi:

 1. a) prowadzenie Fanpage (prezentowanie postów, publikowanie zaakceptowanych propozycji postów, galerii zdjęć, prezentacji, linków – zgodnych z regulaminem portalu społecznościowego),
 2. b) optymalizacja profilu i strategia jego rozwoju,
 3. c) interakcja z fanami,
 4. d) zmiana tła, do 3 propozycji

1.2. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem platformy Facebook oraz Instagram.

 1. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy konsultacji merytorycznej niezbędnej do prawidłowego wykonywania usługi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag ze strony Zamawiającego zgodnych z podpisaną umową oraz regulaminem portalu społecznościowego, na którym wykonywana jest niniejsza umowa.
 3. Zamawiający zgodnie z podpisaną umową zobowiązuję się zaakceptować Wykonawcę jako redaktora Fanpage Zamawiającego oraz nadanie Wykonawcy odpowiednich uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy – w Ustawieniach na Fanpage Zamawiającego.
 4. Zamawiający każdorazowo otrzymuje 48 godzin na odniesienie się do przygotowanych przez Wykonawcę postów, reklam i innych treści. Nie odniesienie się do przygotowanych treści w ciągu tego okresu będzie oznaczało akceptację wykonanej pracy bez jej publikacji na profilu fanpage.

W takiej sytuacji Wykonawca wstrzymuje się z ich publikacją lub z jakimikolwiek zmianami do czasu uzgodnienia tego z Zamawiającym.

  1. Strony dołożą wszelkich starań, aby współpraca między nimi przyczyniła się do należytego wykonywania warunków niniejszej umowy.

2. Okres obowiązywania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wchodzi w życie od następnego okresu rozliczeniowego, po złożeniu wypowiedzenia. Wskazany okres wypowiedzenia dotyczy również wypowiedzenie umowy z ważnych, nieprzewidzianych wcześniej powodów.

Wypowiedzenie należy wysłać na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: kontakt@enpmedia.com

 1. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności (forma rozumiana jako e-mail z załącznikiem skanu wspomnianego pisma).
 2. Wykonawca może rozwiązać umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym z powodu braku płatności faktury za świadczone usługi lub wystąpienia przeszkód wynikających z działania lub zaniechania Zleceniodawcy, uniemożliwiających Zleceniobiorcy należytą realizację przedmiotu Umowy – po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Zleceniodawcy i bezskutecznym wezwaniu go do usunięcia tych przeszkód w terminie 7 dni od daty przesłania zawiadomienia.
 4. W przypadku, gdy Zamawiający uniemożliwi Wykonawcy wywiązanie się z niniejszej umowy, np. odbierze niezbędne prawa redaktora profilu Fanpage bądź ich nie nada na prośbę Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wszystkich wystawionych faktur wynikających z warunków podpisanej umowy.

3. Prawa autorskie

 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach umówionego w §4 wynagrodzenia, prawa autorskie oraz własnościowe materiałów publikowanych na prowadzonym Fanpage, na następujących polach eksploatacji:
 2. a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności dysku komputerowym oraz na wszelkich nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego, a także w formie druku niezależnie od techniki jego wykonania,
 3. b) nieodpłatne rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie,
 4. c) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci Internetowej i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji,
 5. d) umieszczanie materiałów w serwisach internetowych, materiałach reklamowych niezależnie od sposobu i techniki ich wykonania i rozpowszechniania. Wykonawca wyraża również zgodę na wyłączne wykonywanie prac zależnych od tych materiałów, w szczególności dokonywania ich skrótów, opracowań, tłumaczeń.
 6. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz nazwy, a także strony na Facebook w celach referencyjnych Wykonawcy. Powyższa zgoda obowiązuje również po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w aktualnie obowiązującego u Wykonawcy cennika, płatne z góry w cyklu miesięcznym.

 1. Rozpoczęcie okresu rozliczeniowego jest zgodne z dniem wystawienia pierwszej faktury.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym lub kartą na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.
 3. O zamiarze zmiany cennika, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą elektroniczną na dwa miesiące przed wprowadzeniem nowego cennika. Zmiana cennika nie wymaga zmiany niniejszej umowy i składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony.
 4. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę cennika, Zamawiający ma prawo złożyć wypowiedzenie umowy z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia podczas, którego usługa realizowana będzie na bazie obecnego cennika.
 5. W przypadku gdy Zamawiający decyduje się na dodatkowy budżet reklamowy, Wykonawca wystawi Fakturę Proforma na ustaloną na ustalona kwotę budżetu powiększoną o wynagrodzenie zgodne z aktualnie obowiązującym u Wykonawcy cennikiem, o którym mowa w ust. 1. Po dokonaniu przez Zamawiającego opłaty dodatkowego budżetu reklamowego Wykonawca wystawi fakturę VAT i uruchomi kampanię w ciągu 10 dni roboczych od daty zaksięgowania opłaty.
 6. W przypadku opóźnienia się z dokonaniem którejkolwiek płatności, Wykonawca ma prawo wstrzymania wykonywania usługi do czasu uregulowania zaległości przez Zamawiającego.

5. Zmiany Umowy

Zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą Stron pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

6. Spory

 1. Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy, Strony będą starały się załagodzić polubownie.
 2. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, spory zostaną poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 3. Zamawiający, będący osobą fizyczną, zawierający niniejszą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, występując do sądu z roszczeniem przeciwko Wykonawcy, jest uprawniony do wyboru pomiędzy właściwością ogólną a przemienną sądu określoną w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

7. Korespondencja

Zamawiający wyraża zgodę, aby korespondencja pomiędzy nim a Wykonawcą, w tym wezwanie do zapłaty, odbywała się w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Zamawiający nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej niniejszą umową, o zmianie podanego w umowie adresu e-mail.

8. Odstąpienie od Umowy

 1. Wykonawca informuje, że Zamawiający, o którym mowa w §6 ust. 3, jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie art. 27 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
 2. Zamawiający, o którym mowa w § 3 ust. 3, żąda i wyraża zgodę, by Wykonawca rozpoczął wykonywanie niniejszej umowy z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca informuje, że rozpoczęcie wykonywania niniejszej umowy z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego i przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zgodnie z żądaniem Zamawiającego wyrażonym w ust. 2, skutkuje utratą przez Zamawiającego prawa, o których mowa w ust. 1.
 4. Zamawiający podpisując niniejszą umowę potwierdza, że zapoznał się z informacjami, o których mowa w ust. 1 i 3.

9. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być wprowadzone w formie aneksu na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Umowa sporządzona jest w wersji online.

4. Wpisanie imienia i nazwiska w poniższym formularzu jest jednoznaczne ze złożeniem podpisu cyfrowego, który jest prawnie wiążący tak samo jak podpis odręczny.

 

Podpisz umowę tutaj:

Pakiet

14 + 9 =